Cztery kroki do własnego domu

Krok 1 – Wybór projektu domu

Najlepiej jeszcze przed wyborem projektu sprawdź, czy Twoja działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie MPZP)

TAK, działka jest objęta MPZP
Złóż wniosek o aktualny Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – okres oczekiwania na dokumenty: 1 – 14 dni.

NIE, działka nie jest objęta MPZP
Złóż wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ)
Do wniosku dołącz:

 • kopię mapy zasadniczej (można ją uzykać w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego),
 • charakterystykę inwestycji obejmującą określenie uzbrojenia terenu,
 • oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów (do uzyskania w zakładzie: gazowniczym, energetycznym, wodociągów i kanalizacji),
 • charakterystykę budynku

Okres oczekiwania na dokumenty: do 65 dni.

Zamów aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1: 500 (do uzyskania od geodety z uprawnieniami).

Wybierz projekt domu – Jeśli jeszcze nie wybrałeś projektu domu, to teraz jest właściwy moment. Masz już wiedzę o warunkach i parametrach jakie musi spełnić Twój dom.

Jak wybrać idealny projekt?

Aby podjąc najlepszą decyzję i wybrać projekt domu, który będzie spełnieniem Twoich marzeń przez długie lata, warto skorzystać z pomocy fachowych Doradców Projektowych, którzy bez zobowiązania i w dogodnym dla Ciebie terminie, pomogą wybrać z naszej bogatej oferty najlepsze rozwiązanie. Bezpłatnie przedstawią spersonalizowaną propozycję projektów spełniających prawne wymogi Twojej działki i dostosowanych do Twoich potrzeb i gustu.

Krok 2 – Adaptacja projektu

Udaj się do architekta z uprawnieniami, który wykona dla Ciebie adaptację projektu domu.

W ramach adaptacji architekt wykona:

 • projekt zagospodarowania działki,
 • dostosuje projekt do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,
 • dostosuje fundamenty do warunków gruntowo – wodnych,
 • dostosuje projekt do uwarunkowań lokalizacyjnych działki.

Na tym etapie architekt adaptujący może też dostosować projekt do Twoich indywidualnych potrzeb i wprowadzać w nim zmiany i modyfikacje.
Na wprowadzanie zmian w projekcie wyrażamy zgodę, którą bezpłatnie dołączymy do zakupionego projektu.
PO WYKONANIU ADAPTACJI CAŁA DOKUMENTACJA STAJE SIĘ PROJEKTEM BUDOWLANYM.

Krok 3 – Zgłoszenie budowy / pozwolenie na budowę

Zgłoś zamiar budowy w urzędzie lub złóż wiosek o pozwolenie na budowę (na podstawie określenia przez architekta adaptującego obszaru oddziaływania inwestycji). W tym celu udaj się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Do wniosku dołącz:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o Warunkach Zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych, terenach zamkniętych lub innych (np. Natura 2000) potrzebne jest postanowienie właściwego organu administracji,
 • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

W przypadku zgłoszenia: jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni można zgłosić do nadzoru budowlanego zamiar przystąpienia do budowy.
W przypadku pozwolenia na budowę: decyzja przesyłana jest do odpowiednich stron postępowania, jej uprawomocnienie następuje w terminie 14 dni (o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania).

Krok 4 – Rozpoczęcie budowy domu

Powiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.
Pamiętaj o :

 • Dzienniku Budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
 • Tablicy Budowy, która powinna znajdować się na terenie budowy przez cały czas jej trwania prac

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

 • wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
 • wykonania niwelacji terenu,
 • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Życzymy powodzenia i przez cały czas budowy pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Komentarze zostały zablokowane.