Energooszczędność budynku – wymagania prawne

Energooszczędność budynku – wymagania prawne

W 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia zmian prawnych, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach.

Jeden z zapisów dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie, aby do 31.12.2020 roku wszystkie nowe budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Szczegółową definicję tych budynków określa indywidualnie każde państwo, biorąc pod uwagę krajowe, lokalne i regionalne warunki.

Nowe przepisy dotyczące energooszczędności zaczęły w Polsce obowiązywać z dniem 1.01.2014 r., a od 1.01.2017 r. weszły w kolejną fazę zmian.

W związku z aktualizacją Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od 1 stycznia 2017 r. budujemy jeszcze cieplejsze domy. Maksymalna wartość wskaźnika EP (wskaźniki zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną) dla projektów domów jednorodzinnych składanych do pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2017 r. nie może przekraczać 95 [kWh/(m2*rok)]. Ustawodawca sukcesywnie obniża również maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zewnętrznych. Odpowiednio współczynniki przenikania ciepła U przez przegrody nie mogą być większe niż: Uściany < 0,23 W/(m2*K), Udachu < 0,18 W/(m2*K), Upodłóg < 0,30 W/(m2*K).

Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczą również stolarki zewnętrznej, dlatego należy zadbać o odpowiedni stopień termoizolacyjności okien. Współczynnik przenikania ciepła w przypadku okien pionowych Uokien nie może przekraczać 1,1 W/(m2*K), zaś w przypadku okien połaciowych jego wartość nie może być większa niż 1,3 W/(m2*K).

Podobnie rzecz wygląda w przypadku budynków wielorodzinnych, tu od 1 stycznia 2017 r. wskaźnik EP nie może przekraczać 85 kWh/(m2*rok).

Komentarze zostały zablokowane.