Zgłoszenie zakończenia budowy

Zgłoszenie zakończenia budowy

Zakończenie budowy nie oznacza, że możemy od razu się wprowadzić. Najpierw musimy dopełnić ostatnich formalności. Niespełnienie tego obowiązku grozi wysoką karą – nawet do 10 tys. zł.

Kiedy można zamieszkać w domu

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) przewiduje dwa tryby oddania budynku do użytkowania – zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obydwa odnoszą się do tych obiektów budowlanych, do których wzniesienia potrzebne było pozwolenie na budowę i wymagają zgromadzenia szeregu dokumentów (art. 57).

Zgłoszenie zakończenia budowy

Inwestorzy, którzy w pozwoleniu na budowę nie uzyskali wymogu pozwolenia na użytkowanie muszą jedynie zgłosić w powiatowym bądź wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego fakt zakończenia budowy. Jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ ten nie zgłosi sprzeciwu można przystąpić do użytkowania (art. 54). Jest to tzw. milcząca zgoda urzędu. W takim samym terminie od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy nadzór budowlany ma prawo skontrolować budynek.

W przypadku, gdy podczas budowy domu wprowadzono zmiany nie odstępujące w istotny sposób od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający je opis. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony). Jeśli zmiany w projekcie są istotne należy je zgłosić przed wykonaniem robót, dołączając projekt budowlany z naniesionymi zmianami oraz wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Komentarze zostały zablokowane.